____________________________S Z K O Ł A__P O D S T A W O W A__ nr 2__im.__Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty__w__Sianowie____________________________

"Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiaj±cych
odkrywanie siebie i uzyskiwanie poczucia własnej warto¶ci."

KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIE¦Ć SUKCES! >>>
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Dworcowa 26a
76 - 004 Sianów

tel. (094) 318 52 18, 346 15 00
fax. (094) 318 52 18
e-mail: sp2@sianow.pl
  1. W NASZEJ SZKOLE
  2. DOKUMENTY
  3. WYDARZENIA
  4. DLA UCZNIÓW
  5. DLA RODZICÓW
  6. DLA NAUCZYCIELI
---PLAN ZAJĘĆ--
r.
SIANÓW on-line
Dziennik online
NASZE BLOGI

W Bibliotece
Mistrzowie Kodowania
Koło plastyczne
A K T U A L N O ¦ C I
Przypominamy o konieczno¶ci złożenia o¶wiadczenia
potwierdzaj±cego wolę przycięcia kandydata do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie przez rodzica/opiekuna do dnia 9 kwietnia 2018 r.
w sekretariacie szkoły. Brak o¶wiadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacj± z miejsca w oddziale przedszkolnym przy SP 2 w Sianowie.

Uhoronowano nas statuetk±
Szkoła Liderów Edukacji Globalnej! - więcej

Realizujemy Projekt Aqua edukacja - więcej

Jeste¶my Szkoł± Liderów Edukacji Globalnej >>> Certyfikat (plik pdf)

REFORMA EDUKACJI
Nasze działania


AUTOR : Renata Pomian - e-mail: renia.po@op.pl