Strona główna - powrót

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
Pragnę Poznaję Osiągam
Koncepcja Programu wychowawczego Szkoły Podstawowej nr 2 w Sianowie powstała w oparciu o:
 • Zarządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 14 z 23 lutego 1999 r., poz. 129).
 • Ustawę o Systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
 • Statut szkoły.
 • Konwencję o Prawach Dziecka.
Misja szkoły
Zakładamy, że pierwszeństwo w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny, w którym kształtuje się charakter
i przekazywany jest system wartości . Szkoła i nauczyciele pragną wspierać rodziców w wychowaniu poprzez własną postawę, zachowanie i celowe działania. Równolegle z doskonaleniem zdolności intelektualnych naszych uczniów, pragniemy pomagać rodzinie w wychowaniu ucznia do życia w społeczeństwie, dążyć do pełnego rozwoju dziecka jako osoby, która staje się zdolna do wyboru właściwego systemu wartości i życia w różnych społecznościach. Celem naszym jest stworzenie uczniom warunków umożliwiających odkrywanie siebie i uzyskiwanie poczucia własnej wartości.
W przyszłości ułatwi to realizację osobistych celów i pragnień a także przeżywanie radości z własnego rozwoju i twórczej aktywności w poczuciu tożsamości narodowej.
Zakładamy, że: KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODNIEŚĆ SUKCES! Chcemy stworzyć mu możliwości zgodnie z tradycją naszej szkoły. Chcemy też nauczyć uczniów, że brak sukcesu nie przekreśla możliwości jego osiągnięcia, pod warunkiem wyrobienia w sobie umiejętności wyciągania wniosków z niepowodzeń i nie zrażania się nimi.

Model wychowawczej koncepcji naszej szkoły skupia się wokół następujących kręgów tematycznych:
 1. Kultura oraz tradycja narodowa;
 2. Kultura zdrowotna, profilaktyka zagrożeń, uzależnień;
 3. Ekologia i ochrona środowiska;
 4. Samorządność uczniów, wychowanie obywatelskie;
 5. Wychowanie komunikacyjne;
 6. Wychowanie przez sport;
 7. Kultura czytelnicza i medialna.
Zagadnienia do realizacji i kręgów tematycznych:
Ad. A - Kultura oraz tradycja narodowa:
 • Poznanie historii symboli naszego narodu.
 • Pogłębianie uczuć patriotycznych oraz szacunku do tradycji.
 • Wspólne obchodzenie świąt i ważnych rocznic związanych z historią i kulturą narodu polskiego.
KLASA PROGRAM
I Dotyczący Służby Zdrowia
II Wokół Dnia Policjanta
III Z okazji Dnia Strażaka
IV Zorganizowanie uroczystości wokół sylwetki wybitnych postaci znanych z historii Polski (bohaterów narodowych, artystów, itp.)
V Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
VI Z okazji Święta Niepodległości
Ad. B - Kultura zdrowotna, profilaktyka zagrożeń, uzależnień:
 • Kształcenie nawyku zdrowego odżywania i aktywnego wypoczywania.
 • Wpajanie nawyków higienicznych.
 • Uświadamianie zagrożeń płynących z ulegania nałogom.
 • Stwarzanie sytuacji, w których uczniowie mają możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad, możliwości i ograniczeń.
 • Uczenie radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, kształcenie umiejętności szukania pomocy.
 • Kształcenie sprawności skutecznego i akceptowanego sposobu komunikowania się oraz wyrażania swoich myśli, odczuć i emocji.
 • Kl. IV ćwiczenia w stosowaniu podstawowych zasad komunikacji międzyludzkiej. Nauka aktywnego słuchania. Uwrażliwienie na istnienie barier komunikacyjnych. Rozpoznawanie i nazywanie własnych uczuć.
 • Kl. V poznanie i stosowanie sposobów przełamywania barier komunikacyjnych (np. doskonalenie aktywnego słuchania, udział w rozmowie).
 • Kl. VI ćwiczenia zachowań asertywnych w różnych sytuacjach społecznych. Nabywanie przekonania o zaletach i wartości poprawnego komunikowania się w każdej grupie społecznej.
Ad. C - Ekologia i ochrona środowiska:
 • Poznanie zasobów i potrzeb ekologicznych naszego środowiska.
 • Ukazywanie korzyści płynących z codziennej ochrony środowiska.
 • Uświadomienie konieczności harmonijnego, racjonalnego współżycia człowieka z przyrodą.
 • Działanie na rzecz poznawania wartości przyrody i ochrony środowiska.
 • Propagowanie postaw ekologicznych.
Ad. D - Samorządność uczniów, wychowanie obywatelskie:
 • Rozbudzanie i pogłębianie świadomości przynależności do społeczności szkolnej.
 • Wdrażanie do świadomego pełnienia ról społecznych.
 • Współdziałanie w organizowaniu życia szkoły i zdobywanie wiedzy na temat samorządności lokalnej.
 • Zapoznawanie z prawami dziecka.
 • Zapoznawanie z zasadami funkcjonowania państwa.
 • Znajomość statutu i regulaminu szkoły.
 • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad demokracji.
Ad. E - Wychowanie komunikacyjne:
 • Uczenie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i korzystania ze środków komunikacji.
 • Umożliwianie zdobycia karty rowerowej.
 • Doskonalenie wiedzy o ruchu drogowym.
 • Wyrabianie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.
Ad. F - Wychowanie przez sport:
 • Wzmacnianie integracji społeczności szkolnej i poczucia przynależności do niej poprzez rywalizację sportową.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie (postawa fair-play, przyjaźń, szacunek, wzajemna pomoc).
 • Organizowanie form aktywnego, kulturalnego spędzania czasu wolnego.
 • Uświadomienie dobroczynnego wpływu uprawiania sportu na kondycję psychiczną i fizyczną człowieka.
 • Promowanie dobrego imienia naszej szkoły a także miejscowości, regionu poprzez osiągnięcia sportowe.
Ad. G - Kultura czytelnicza i medialna:
 • Wyrobienie potrzeby korzystania z biblioteki, kina, teatrów i innych instytucji umożliwiających bezpośredni kontakt z kulturą.
 • Pogłębianie zainteresowań czytelniczych.
 • Stwarzania możliwości rozwijania twórczości artystycznej poprzez programy uświetniające uroczystości szkolne i organizacja zajęć pozalekcyjnych.
 • Umożliwienie korzystania z prasy, internetu i innych mediów.
 • Zdobywanie wiadomości na temat źródeł informacyjnych i nabywanie umiejętności korzystania z nich.
Oczekiwane rezultaty.
Zakładamy, że po sześciu latach nauki w naszej szkole wielu uczniów będzie mogło o sobie powiedzieć, że:
 • Dąży do osiągnięcia stawianych sobie celów życiowych.
 • Szanuje poglądy innych.
 • Nie boi się borykać z problemami, radzi sobie w trudnych sytuacjach, wie gdzie szukać pomocy.
 • Jest człowiekiem kulturalnym.
 • Umacnia tradycje rodzinne, szkolne, środowiskowe i narodowe.
 • Zna najbliższą okolicę, jej historię.
 • Szanuje zdrowie.
 • Problemy ochrony środowiska są mu bliskie.
 • Jest wrażliwy na krzywdę i niesprawiedliwość.
 • Zna i szanuje utrwalone wartości duchowe i moralne.
Metody ewaluacji:
 1. dyrektor szkoły i wychowawcy klas w maju, każdego roku szkolnego przeprowadzają ankiety sondażowe dotyczące realizacji programu wychowawczego szkoły ;
 2. analiza dokumentacji wychowawców - wraz z oceną i wnioskami;
 3. wnioski - rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, organów samorządowych - na bieżąco, cały rok;
 4. rozmowy z rodzicami podczas dni otwartych szkoły;
 5. dyżury nauczycieli.

Ustalenia końcowe:
Program wychowawczy jest dokumentem otwartym, ma charakter ewaluacyjny.
 • Kalendarz imprez opracowywany jest corocznie, wraz ze szczegółowymi zadaniami edukacyjnymi na dany rok szkolny stanowi załącznik do programu wychowawczego szkoły, tak jak i określane przez Radę Pedagogiczną cele wiodące na dany rok szkolny.
 • Metody, formy oraz sposoby realizacji programu dobierają odpowiedzialni nauczyciele w porozumieniu ze wszystkimi współpracownikami szkoły w ustalonym terminie.
 • Zmiany programie wprowadza Rada Pedagogiczna, stosownie do swoich kompetencji, po uwzględnieniu wyników ewaluacji.
 • Za realizację programu wychowawczego szkoły odpowiedzialni są dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny i inni pracownicy szkoły ściśle ze sobą współpracujący.
 • Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do wszechstronnego wykorzystania treści programowych w realizacji programu wychowawczego szkoły.
 • Realizacja zadań wychowawczych przebiega przy współpracy z rodzicami.
 • Nadzór nad realizacją zadań programu sprawuje dyrekcja szkoły.