Strona główna - powrót

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Działania profilaktyczne Zagadnienia Formy realizacji
Diagnozowanie zagrożeń problemów dzieci i młodzieży występujących w Prodowisku szkolnym Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych, szczególnie wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem - okresowe ankietowanie uczniów, nauczycieli, rodziców;
- wywiad Prodowiskowy;
- rozmowy indywidualne
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
 1. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu :
  a) porady na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży z zakresu :
  -higieny osobistej
  -higieny pracy umysłowej
  -bezpieczeństwa na drodze
  -bezpieczeństwa podczas gier i zabaw
  -udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach
  -urozmaicanie i regularność posiłków
  b) porady na temat zagrożeń i możliwości przeciwdziałania uzależnieniom :
  - poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu ze środowiskiem, w którym nadużywany są: alkohol, narkotyki, palenie tytoniu
  - poznawanie przyczyn nadużywania leków i innych nałogów - realizowane tylko w kl. VI
  - dostarczanie rzetelnej wiedzy na temat wpływu środków uzależniają-cych na organizm człowieka - realizowane tylko w kl. VI
  - rozpowszechnianie materiałów z zakresu profilaktyki
  - wykonywanie gazetek informacyjno-edukacyjnych na temat zagadnień zawartych w programie
 2. Zajęcia edukacyjne służące rozwijaniu umiejętności psychospołecznych :
  a) poznawanie swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad ; kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji, umiejętności radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz jak i gdzie szukać pomocy
  b) poznanie podstawowych zasad i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich :
  - ćwiczenia zachowań asertywnych, umiejętności mówienia "nie"
  c) przekazywanie wartości i norm powszechnie uznawanych i akceptowanych oraz podkreślanie znaczącej roli rodziny w życiu dziecka
  d) zapobieganie zachowaniom agresywnym
 3. Rozwijanie swoich zainteresowań, zdolności i umiejętności.
 4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze , oraz specjalistyczne.
- lekcje WF
- zajęcia z zakresu edukacji prozdrowotnej
- zajęcia wychowania do życia w rodzinie
- spotkania z pielęgniarką
- godziny wychowawcze

- zajęcia profilaktyczne
- godziny wychowawcze
- zajęcia wychowania do życia w rodzinie
- spotkania ze specjalistami z danej dziedziny
- zajęcia komputerowe (zdobywanie informacji )
- w ramach edukacji czytelniczej- wskazywanie pozycji książkowych z tego zakresu
- zajęcia plastyczne
- zajęcia świetlicowe

- zajęcia z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia profilaktyczne
- godziny wychowawcze
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia wychowania do życia w rodzinie
- zajęcia profilaktyczne
- godziny wychowawcze

- lekcje religii lub etyki
- wszelkiego rodzaju zajęcia
- wszelkiego rodzaju zajęcia

- UKS VICTORIA SP 2 Sianów
- języki obce
- zespół wokalny
- zespół taneczny
- zajęcia komputerowe
- koła zainteresowań (przyrodnicze,matematyczne,
humanistyczne,plastyczne,teatralne)
-gimnastyka korekcyjna
-konsultacje logopedyczne
-terapia pedagogiczna
-zajęcia muzyczne
Formy współdziałania z rodzicami w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży. 1. Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców.
2. Porady i konsultacje dla rodziców i uczniów.
- pogadanki podczas spotkań z rodzicami, organizowane przez : pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy lub prowadzonych przez specjalistę,
- udzielanie informacji przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej.
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży. 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie umiejętności wychowawczych.
2. Porady i konsultacje dla nauczycieli.
- organizowanie rad szkoleniowych, prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów z organizacji zajmujących się problematyką dzieci i młodzieży lub nauczycieli naszej szkoły;
- uczestnictwo w kursach, warsztatach rozwijających umiejętności wychowawcze;
- korzystanie z literatury fachowej, kaset video.
Współpraca wszystkich organów szkoły w działaniach wychowawczych, profilaktycznych oraz interwencyjnych związanych z pomocą uczniom zagrożonym uzależnieniami Wspólny front działania Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego w zakresie poczynań wychowawczych, profilaktycznych interwencyjnych, związanych z pomocą uczniom zagrożonych uzależnieniem - udział w radach szkoleniowych przedstawicieli wymienionych organów szkoły;
- w razie zaistniałej konieczności wspólne rozwiązywanie problemów na spotkaniach wymienionych organów szkoły
Wspieranie szkoły przez instytucje zajmujące się problemami profilaktyki dzieci i młodzieży Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i innymi specjalistami działającymi na rzecz rozwijania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - organizowanie spotkań z pracownikami wymienionych placówek
- ścisła współpraca z GKPRPA w Sianowie realizowana przez : współpracę z ogniskiem TPD, organizowanie zajęć profilaktycznych pod patronatem GKPRPA, udział w formach doskonalenia nauczycieli proponowanych przez GKPRPA, organizowanie przedstawień i spektakli teatralnych w zakresie profilaktyki i innych działań,
Procedura działań interwencyjnych W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem środków odurzających należy podjąć natychmiastowe działania:
- uczeń pali papierosy na terenie szkoły


- uczeń na terenie szkoły jest pod wpływem alkoholu


- uczeń na terenie szkoły jest pod wpływem narkotyków
każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagować na niewłaściwe zachowanie uczniów
poinformowanie wychowawcy klasy, rodziców (opiekunów), pedagoga szkolnego; odnotowanie w dokumentacji wychowawcy, pedagoga szkolnego; zaproszenie rodziców (opiekunów) na rozmowę i wskazanie możliwości skorzystania z porady specjalistów

natychmiastowe poinformowanie wychowawcy klasy, który prosi o przybycie rodziców do szkoły (w przypadku, gdy wychowawca jest nieobecny należy poinformować o zdarzeniu kogokolwiek z kadry pedagogicznej) w przypadku znacznego zamroczenia alkoholowego lub utraty przytomności należy natychmiast wezwać pogotowie; zastosować system kar przewidziany Statutem Szkoły

natychmiastowe poinformowanie wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły i poproszenie rodziców (opiekunów) do szkoły w związku z koniecznością zgłoszenia faktu na policję; odnotowanie w dokumentacji wychowawcy klasy i pedagoga oraz zastosowanie systemu kar przewidzianych Statutem Szkoły.