Strona główna - powrót


STATUT SZKOŁY
(uchwalony 30 listopada 2017 r.)
Statut - całość >>> (plik pdf.)

Rozdział I Postanowienia ogólne (plik pdf.)
Rozdział II Cele i zadania szkoły (plik pdf.)
Rozdział III Wewnątrzszkolny System Oceniania (plik pdf.)
Rozdział IV Organy szkoły i ich kompetencje (plik pdf.)
Rozdział V Organizacja pracy szkoły (plik pdf.)
Rozdział VI Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły (plik pdf.)
Rozdział VII Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami (plik pdf.)
Rozdział VIII - IX Prawa i obowiązki uczniów. Postanowienia końcowe (plik pdf.)